Dopravná nehoda a poistná udalosť

V prípade, že sa vám stane dopravná nehoda, postupujte nasledovne:

1) Zistite aká je situácia na mieste dopravnej nehody; ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte záchrannú službu.

2) Nadviažte komunikáciu s ostatnými účastníkmi dopravnej nehody.

3) Kontaktujte políciu, príp. iné zložky integrovaného záchranného systému.

4) Fotograficky zdokumentujte situáciu po dopravnej nehode tak, aby bolo jasné postavenie vozidiel bezprostredne po nehode – ideálne je urobiť viacero pohľadov z blízka aj z diaľky.

5) Zapíšte si totožnosť vinníka dopravnej nehody (meno, priezvisko, rodné číslo a číslo OP), opíšte si údaje o jeho PZP a ďalšie údaje potrebné na uplatnenie nárokov na náhradu škody.

6) Vyplňte tlačivo „Záznam o dopravnej nehode“, pozorne si prečítajte obsah písomnej dohody medzi účastníkmi nehody a všetci ju podpíšte .

V prípade, že sa neviete s ďalšími účastníkmi dopravnej nehody dohodnúť, kto je za nehodu zodpovedný, volajte čo najskôr políciu. Vy, ako poškodený, ste totiž povinný preukázať nárok na náhradu škody nielen preukázaním poškodeného vozidla, ale aj jednoznačným určením vinníka dopravnej nehody.

Dopravná nehoda je náročná situácia pre každého a aj ak dodržíte presný postup, môžete urobiť pár chýb. Prečítajte si, aké najčastejšie chyby robia vodiči pri dopravnej nehode a budete vedieť, ako sa im vyhnúť.

Na čo slúži dokument Správa o nehode?

Ste dobre informovaný o novej právnej úprave platiacej pre povinné zmluvné poistenie?
Od 1. júna 2010 platí nová právna úprava, ktorá prináša novinku pre povinné zmluvné poistenie – tlačivo Správa o nehode (Záznam o dopravnej nehode). 

Viete, aké výhody prináša toto tlačivo pre povinné zmluvné poistenie?
Cieľom tejto úpravy je zjednodušiť vymáhanie náhrady škody pri dopravných nehodách. Záznam o dopravnej nehode je potrebné po vyplnení v prípade dopravnej nehody odovzdať poisťovni, v ktorej máte uzavreté povinné zmluvné poistenie.

Správa o nehode a povinné zmluvné poistenie

Tlačivo je vytvorené podľa modelu Európskej asociácie poisťovní. Klientom poisťovní slúži na zaznamenávanie skutkového stavu dopravnej nehody. Správu o nehode dostanete od svojej poisťovne hneď po tom, ako uzavriete povinné zmluvné poistenie alebo kedykoľvek na požiadanie.

Ako správne toto tlačivo vyplniť?

Nie je dôležité, kto z účastníkov tento dokument vyplní ani to, ktorá poisťovňa ho vydala. Tlačivo je prepisovacie, takže vinník bude mať k dispozícii kópiu v prípade, že si ponecháte originál.

  • Odporúčame uviesť aj prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy.
  • Nezabudnite vyplnenú Správu o nehode obaja podpísať.
  • Po vyplnení tlačiva ďalej odporúčame zdokumentovať nehodu aj prostredníctvom fotografií.
  • Pri ohlásení nehody uveďte, kde a kedy by mohlo dôjsť k obhliadke vášho vozidla. Túto obhliadku vykonáva samozrejme odborník z poisťovne, v ktorej máte uzavreté povinné zmluvné poistenie.
  • Vyplnené tlačivo odovzdajte príslušnej poisťovni.
  • Ak máte uzavreté povinné zmluvné poistenie, nezabúdajte nosiť spomínané tlačivo vo svojom vozidle. V prípade dopravnej nehody ho budete potrebovať.

Získajte zadarmo tlačivo pre povinné zmluvné poistenie. Stiahnite si jednoducho Správu o nehode.