Výpoveď povinného zmluvného poistenia

Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V prípade, že pre nasledujúce poistné obdobie prišlo k zmene výšky vášho poistného, vaša poisťovňa je povinná vás informovať o tejto zmene odoslaním oznámenia, ktoré musí odoslať najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak vám poisťovňa toto oznámenie v stanovej lehote nedoručí, výpoveď poistenia môžete podať kedykoľvek až do uplynutia poistnej doby.

Dôvody pre vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

  • dohoda medzi poisťovňou a poistníkom
  • neuhradenie upomienky v stanovenom termíne
  • odcudzenie vozidla
  • vyradenie vozidla z evidencie
  • zmena vlastníka vozila – predaj vozidla
  • podľa ďalších predpisov stanovených v poistných podmienkach

Na čo by ste pri podaní výpovedi PZP nemali zabudnúť

Výpoveď PZP je možno podať písomne doporučenou poštou alebo osobne na pobočke poisťovne. K výpovedi priložte kópie dokumentov alebo potvrdení, ktoré dokazujú oprávnenosť výpovede. Pri vyradení vozidla je potrebné priložiť protokol o ekologickej likvidácii, pri predaji vozidla sa prikladá kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom. Ak prišlo k odcudzeniu vozidla, k výpovedi je potrebné priložiť protokol vydaný políciou SR. Taktiež nezabudnite o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu a vrátenie zvyšku poistného.