Všetko zo sveta online poistenia

Čo nové priniesol pre povinné zmluvné poistenie vstup SR do EÚ?

Právnu úpravu, ktorá platí pre povinné zmluvné poistenie výrazne zmenil a doplnil Zákon č. 430/2003 Z.z., ktorý novelizoval Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takto sa do nášho právneho poriadku implementovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/EC (4. Smernica o poistení motorových vozidiel), ktorá sa zameriava na ochranu poškodených osôb a zlepšenie vymožiteľnosti práva na náhradu škody pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie.

Zmeny, ktoré priniesla smernica pre povinné zmluvné poistenie

  1. Trojmesačná lehota pre likvidáciu škodovej udalosti (ak máte uzavreté povinné zmluvné poistenie, poisťovňa je povinná začať prešetrenie udalosti do troch mesiacov odo dňa jej oznámenia).
  2. Zavedenie náhradného poistného plnenia z poistného garančného fondu (ide o orgán, ktorý zabezpečuje náhradu škody v prípadoch, keď dôjde k „zlyhaniam“ pokiaľ ide o povinné zmluvné poistenie).
  3. Zriadenie informačného strediska (Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje klientom, ktorí majú uzavreté povinné zmluvné poistenie a iným informačným strediskám v rámci EÚ všetky potrebné informácie týkajúce sa PZP).
  4. Ak nie je jasné, či bolo na vozidlo uzavreté povinné zmluvné poistenie, poskytne sa plnenie poškodenému (ide o plnenie, ktoré poskytne Slovenská kancelária poisťovateľov z poistného garančného fondu).
  5. Vymenovanie tzv. likvidačných zástupcov (úlohou tohto inštitútu je poskytovať zvýšenú ochranu osobám, ktoré majú uzavreté povinné zmluvné poistenie a boli poškodené v niektorom z členských štátov EÚ.
  6. Rozhodné právo pre poskytnutie poistného plnenia (ak dôjde k nehode na území iného členského štátu EÚ, poškodenému sa poskytuje poistné plnenie podľa právnych predpisov tohto štátu).
  7. Územný rozsah poistenia zodpovednosti (v prípade, že si uzavriete povinné zmluvné poistenie, vaša poistná zmluva automaticky na území celej EÚ).

Každý vodič jazdiaci bez uzatvoreného PZP neporušuje len zákony SR, ale aj Európskej únie, ktorej je Slovensko členom. Podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení musí mať PZP uzatvorené každý majiteľ vozidla, príp. držiteľ zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Povinné zmluvné poistenie má kryť škody na zdraví a majetku, ktoré boli spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Uzatvorením povinného zmluvného poistenia sa zodpovednosť za finančné vyrovnanie takto vzniknutej škody prenáša z poisteného na príslušnú poisťovňu, v ktorej má dotyčný uzatvorené PZP. 

Vaše PZP vás pritom môže chrániť v mnohých situáciách. Svoju poistnú ochranu si môžete rozšíriť prostredníctvom doplnkových poistení. Uzavrieť si môžete napríklad pripoistenie výtlku, živlu, stretu so zverou či rozšírenej asistencie. Viac o pripoisteniach v rámci PZP sa dočítate na tejto stránke.

Možnosť ušetriť na poistení tu však stále ostáva. Využite porovnávaciu online kalkulačku a PZP za nízke ceny!