Najčastejšie chyby vodičov pri dopravnej nehode

Nikto nevie s istotou povedať ako sa zachová, keď sa mu stane dopravná nehoda. Niekto spanikári, iný stresuje a ďalší môže ostať úplne pokojný. Každý však môže urobiť rôzne chyby, ktoré by mohli znamenať nemalé problémy s vyplatením poistného plnenia v PZP. Spísali sme preto zoznam najčastejších chýb, ktoré vodiči robia pri dopravnej nehode.

Útek z miesta autonehody

Môže sa stať, že vodič, ktorý nehodu spôsobil spanikári a ujde. Ak pri dopravnej nehode prišlo k zraneniu osoby a vodič jej neposkytol prvú pomoc či nezavolal záchrannú službu, takéto konanie je považované za trestný čin. Aj napriek tomu, že priznanie zodpovednosti za spôsobenú kolíziu môže byť veľmi náročné, je potrebné sa k takejto situácii postaviť čelom. Navyše, spôsobenú škodu uhradí poisťovňa, v ktorej má vinník uzatvorené PZP. Samozrejme v prípade, že neprišlo k porušeniu poistných podmienok a dodrží riadny postup pri dopravnej nehode.

Neprivolanie polície

Nie každá zrážka z iným vodičom predstavuje dopravnú nehodu. Ak sa s druhým vodičom len ťuknete, pričom sa nikto nezranil a neprišlo k žiadnej väčšej škode, ide o škodovú udalosť, ku ktorej políciu volať netreba. V prípade, že prišlo k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa niekto zranil, bola zrazená divá zver či ste sa dostali do konfliktu s iným vodičom, bezodkladne privolajte mužov zákona.

Dobré vedieť: Ak si neviete rady, zavolajte na asistenčnú službu vašej poisťovne. Jej operátor vám bude vedieť poradiť, či je potrebné kontaktovať políciu alebo nie.

Neposkytnutie prvej pomoci a neprivolanie záchrannej služby

Medzi najvážnejšie dopravné nehody patria tie, pri ktorých prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb. Ak zistíte, že sa pri nehode niekto zranil, bezodkladne mu poskytnite prvú pomoc a privolajte záchrannú službu. V žiadnom prípade podceňujte zdravotný stav nikoho zo zúčastnených, ani ten váš a neberte žiadne zranenia na ľahkú váhu.

Nesprávne vyplnenie správy o nehode

Na to, aby poisťovňa priznala nárok na náhradu škody, ktorá vznikla pri dopravnej nehode, je potrebné okrem iného aj správne vyplniť Správu o nehode. Dbajte na to, aby účastníci nehody uviedli svoje pravdivé údaje a na tlačive bol zrozumiteľne zaznačený priebeh nehody a ostatné informácie. Tiež nezabudnite na to, že je nutné, aby tento dokument podpísali obaja zúčastnení vodiči.

Nespolupracovanie

Veľkou chybou, ku ktorej často prichádza pri dopravných nehodách je, že jeden z vodičov odmietne spolupracovať. Niekedy vinník tvrdohlavo trvá sa svojej nevine, nechce poskytnúť svoje údaje ani potrebné doklady. Takéto konanie výrazne sťažuje a predlžuje proces vyriešenia celej udalosti. Ak sa vám stane, že natrafíte na takéhoto šoféra, nebojte sa zavolať políciu a situáciu riešte s mužmi zákona.

Nenahlásenie poistnej udalosti

V prípade mnohých dopravných nehôd má posledné slovo poisťovňa, ktorá poškodenému vyplatí poistné plnenie z PZP. Na to je však potrebné, aby poistná udalosť bola riadne nahlásená. Je dôležité, aby vinník doručil poisťovni, v ktorej má uzatvorené zákonné poistenie všetky potrebné dokumenty v stanovenej lehote. Poistné udalosti, ktoré sa stali na Slovensku musia byť nahlásenie do 15 dní odo dňa, kedy k nim došlo. Pre nehody, ku ktorým prišlo v zahraničí platí lehota 30 dní.